A-Z Liste
Site Haritası
 
HAKKINDA ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ AKADEMİK İYTE'M İLETİŞİM
İç Kontrol Sistemi

Mevzuat

  • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

24.12.2003 tarih, 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5. Kısmında İç Kontrol Sistemine yer verilmiş olup, İç Kontrolün tanımı, amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, aşağıdaki gibi ele alınmıştır.

İç kontrolün tanımı

Madde 55-(Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. 8680 Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

İç kontrolün amacı

Madde 56- İç kontrolün amacı;

a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

e) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

sağlamaktır.

Kontrolün yapısı ve işleyişi

Madde 57-(Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.

  • İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız.

  • İYTE İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU YÖNERGESİ

iyte iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu yönergesi için tıklayınız.

  • KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

kamu iç kontrol standartları tebliği için tıklayınız.

İç Kontrol Komisyon ve Çalışma Grupları Üyeleri

İYTE İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

Başkan Rektör Yardımcısı – Koordinatör Prof.Dr. Serdar KALE
Üye Mühendislik Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi  
Üye Mimarlık Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi  
Üye Fen Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi  
Üye Müh. ve Fen Bil. Enst. Müdürü – Müdür Yrd. veya Temsilcisi  
Üye Yabancı Diller Yüksekokulu  Müdürü – Müdür Yrd. veya Temsilcisi  
Üye Araştırmalar Direktörü Prof.Dr. Ahmet EROĞLU
Üye Genel Sekreter A.Bahadır YALDIZ
Üye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazife ŞAHİN

 

İYTE İÇ KONTROL İDARİ BİRİMLER ANA ÇALIŞMA GRUBU

Başkan Rektör Yardımcısı – Koordinatör   Prof.Dr. Serdar KALE
Üye Genel Sekreter A.Bahadır YALDIZ
Üye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazife ŞAHİN
Üye İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Jale SABIR GİN
Üye Personel Daire Başkanı Füsun SİNGİ
Üye Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin GÜRDAL
Üye Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Bahattin TAYANÇ
Üye Bilgi İşlem Daire Başkanı Önder BECEREN
Üye Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı A.Bahadır YALDIZ (Vekil)
Üye Öğrenci İşleri Daire Başkanı Aynur YAKAR
Üye Hukuk Müşaviri Emine OKTAY
Üye Mali Hizmetler Uzmanı Mediha İŞDAR

 

İYTE İÇ KONTROL AKADEMİK BİRİMLER ANA ÇALIŞMA GRUBU

Başkan Rektör Yardımcısı – Koordinatör Prof.Dr. Serdar KALE
Üye  Genel Sekreter A.Bahadır YALDIZ
Üye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazife ŞAHİN
Üye Mühendislik Fakültesi Sekreteri Erdinç DURLA
Üye Mimarlık Fakültesi Sekreteri İlknur ARIKAN
Üye Fen Fakültesi Sekreteri Deniz AKTUĞ
Üye Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreteri Seda AKTAŞ
Üye Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreteri Ayçin ERCAN
Üye Araştırmalar Direktörü veya Temsilcisi
Üye Araştırma Merkez Müdürü veya Temsilcisi Yönetim tarafından belirlenir.
Üye Mali Hizmetler Uzmanı Mediha İŞDAR
 
Son Güncelleme : Emrullah Demiraslan 11.12.2017 16:44
İçerik Sorumlusu : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
 
Öğrenci Bilgi Sistemi İYTE Web Mail İYTE Kütüphane Mezunlar Nerede İYTE Bülten İZTEKGEB Atmosfer TTO İzmir Üniversiteleri İYTE'de Ne Nerede?